فایتر

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان
ensani.ir/fa/article/download/356460

شناسایی و بررسی وجود رابطه بین عوامل توانمندسازی )براساس …
www.sid.ir/FileServer/SF/9211396H0401

پایان نامه شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی …
www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-شناسایی-و-رتبه-بندی-عوامل-موثر-بر-توانمندسازی-ک…

وري ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز – مطالعات مدیریت …
jmsd.atu.ac.ir/article_2403_688a17a2d803aeb8ece0cec52cfc2e01.pdf
۱۷ دی ۱۳۹۳ –

اصل مقاله (446 K) – پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
jedu.miau.ac.ir/article_803_ccb60d3477e6546252c45f95b76c6839.pdf

ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺟﺮاﯾﯽ اﺳ – WHO EMRO
www.emro.who.int/…/Quarterly_J_%20Fundam_%20Ment_Health_2005_7_25-26_13-…

بررسي رابطه بین كیفیت زندگي كاري با توانمندسازي …
danesh.dmk.ir/files/site1/user_files_1f4821/admin-A-10-1-114-aa05146.pdf

بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری چکیده
hrmj.ihu.ac.ir/article_33024_14289efee2420fc817ab197b732107b8.pdf

Page 1 مطالعات مدیریت و کارآفرینی ۲۶۷۶ ۶۳۷ دوره ۲، شماره ۱ / …
irijournals.com/dl/journals/01-Management/v2-i1-1-spring95/paper2.pdf

ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن – ترجمه تخصصی
fardinstitute.ir/wp-content/uploads/tavanmandsazi.pdf

وري ﻧﻘﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ( ﯾﺰد ﮐﺎرﮐﻨ
journals.police.ir/backend/…/5ba787e1ad96d9b4a22afbd60cec381964c26760.pdf
۱ شهریور ۱۳۹۳ –

بررسی رابطه میان توانمندسازي روانشناختی و فرسودگی …
https://www.academia.edu/…/بررسی_رابطه_میان_توانمندسازي_روانشناختی_و_فرسود…

: ﻣﯿﮑﺮوﭘﺮوژه ﻋﻨﻮان
coop.mcls.gov.ir/handler/dl_pubatt.aspx?a=597

عوامل مؤثر در ایجاد توانمندی هاي نوآوري – مدیریت نوآوری
www.nowavari.ir/article_14712_69b213647477cf0f5de9c8de85c58e99.pdf

ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎي ﺣﻞ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺮرﺳﯽ ر – …
https://www.researchgate.net/…/Investigating-relationship-between-communication-ski…
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ –

Empowerment a new approach in the management of …
pdfarchive.ir/pack-24/Do_3131394h0210.pdf

مبانی نظری توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی، …
amindownload.ir/process/مبانی-نظری-توانمندسازی،-توانمندسازی/

بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان …
https://dev.aqr.ir/portal/home/?news/176127/180380/179305/بررسی…بر…

بررسي عوامل مؤثر در تنوع سبد كسب و كار مبتنی بر …
jtdm.irost.ir/article_106_3027dc004f6e920a647895c74c2354c1.pdf

بررسی میزان توانمندی معلمان مقطع ابتدایی و رابطه آن با مؤلفه …
nea.ui.ac.ir/article_19046.html

ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﮐﺎﺭﮐﻨﺎن وﺯ – پژوهش ملل
www.rnmagz.ir/images/PDF21/Pajooheshe-Mellal-21-9.pdf
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ –

ISC – پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی – دانشگاه جامع امام حسین
hrmj.ihu.ac.ir/?_action=export&rf=isc&issue=3542

ارتباط بین توانمند سازی سازمانی با حکمرانی خوب در بیمه …

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﺭﺍﺑﻄ
۲۲ مرداد ۱۳۹۰ –

Relationship between Organizational Justice and Nurses …

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …

سنجش میزان آمادگی شرکت های دولتی در پیاده سازی مدیریت …

پایان نامه تاثیر توانمند سازی روانشناختی کارکنان بر …
https://rafeeds.ir/پایان-نامه-تاثیر-توانمند-سازی-روانشنا/

بررسی نقش چابکی سازمانی در آمادگی برای تغییر در …
https://smms.basu.ac.ir/article_1056_26be000f48cb10339375508485787706.pdf
۲۳ تیر ۱۳۹۳ –

ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان …
kkfsazg.ir/abs/ارزیابی-ارتباط-توسعه-منابع-انسانی-و-رض/

الگوی ساختار سازمانی مناسب برای توانمندسازی کارکنان در … …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/564205

رابطه کیفیت یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی سازمان با …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/dashboard?q=توانمند+سازی+روان+شناختی+کارکنان

دانلود فايل – سازمان بازرسی کل کشور
https://bazresi.ir/uploads/daneshe-arzyabi_16.pdf

شناسایی نمودهای رفتار انحراف کاری معلمان و رابطه آن با عدالت …
jsa.uok.ac.ir/article_60863.html

جدیدترین مقالات رشته مدیریت با ترجمه – ترجمه فا
https://tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

نقش رده هاي مختلف ارائه دهنده خدمات دندانپزشكي در پاسخگويي …
https://www.tums.ac.ir/…/میزان%20موفقیت%20برنامه%20استراتژیک.pdf-mosadeg…

فروشگاه مارکت سنتر