فایتر

چگونه مهارت های حل مسئله دانش آموزان را توسعه دهیم؟ (بخش اول) – …
www.kla.ir/…/Index?…چگونه%20مهارت%20های%20حل%20مسئله%20دانش%20آموزان%2…

چگونه مهارت های حل مسئله دانش آموزان را توسعه دهیم؟ (بخش دوم) – …
www.kla.ir/…/Index?…چگونه%20مهارت%20های%20حل%20مسئله%20دانش%20آموزان%2…

آموزش چگونگی مهارت حل مسئله به کودکان – آموزک
https://amoozak.org/content/آموزش-مهارت-حل-مسئله-به-کودکان
۹ خرداد ۱۳۹۵ –

آموزش مهارت حل مسئله (به صورت عملی) | توان درمان
https://tavandarman.com/problem-solving/
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ –

یاشار – چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت چهار …
mohsen-azimi.blogfa.com/post/25

روشهای جدید آموزشی با هدف بهبود توانایی در حل مسئله – کانون …
۳ مرداد ۱۳۹۶ –

آموزش وپرورش ابتدایی – مهارت حل مسئله ( مدل چهار مرحله اي پوليا)

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و …
جهت دستیابی به اهداف از میان جامعه مورد نظر 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای … پیشرفت و شادکامی در دانش آمـوزان آمـوزش مهارت حل مسئله است.

اموزش پایه چهارم – روش های نوین حل مسئله
ابتدا دانش آموز باید بداند که مسئله چیست؟ معلم در این شیوه مسئله ی بسیار ساده ای را از دنیای واقعی کودک انتخاب کرده و سپس به صورت شفاهی بیان می کند .

روش تدریس حل مسئله – آموزش ابتدایی سراوان
salam1980.blogfa.com/post/98/روش-تدریس-حل-مسئله

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله برانگیزش پیشرفت و …
trj.uok.ac.ir/article_13853_3561d4d1dafcbae6dcd487e991c41916.pdf
جهت دستیابی به اهداف از میان جامعه مورد نظر 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای … پیشرفت و شادکامی در دانش آمـوزان آمـوزش مهارت حل مسئله است.

آموزش مهارت حل مسئله (به صورت عملی) | توان درمان
https://tavandarman.com/problem-solving/
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ –

بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت …
sc.journals.pnu.ac.ir/article_1491.html

مدیریت آموزشی – چگونه توانستم با آموزش روش حل مساله ، مهارت …
www.admotamed.blogfa.com/post/3

آموزان اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله بر اضطراب امتحان دانش
childmentalhealth.ir/article-1-23-fa.pdf

اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر شيوه هاي حل مساله دانش …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=87825

اثربخشي برنامه آموزش فلسفه به دانش آموزان دختر بر عزت …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=149567

تاثیر آموزش برنامه حل مسئله محور بر مشکلات رفتاری دانش …
jpe.atu.ac.ir/article_7724.html
بنابراین آموزش حل مسئله خانواده/ مدرسه محور بر مشکلات رفتاری دانش آموزان اثربخش است و آموزش حل مسئلهآموزش روش حل مساله به مادران و تأثیر آن بر روابط خانوادگی.

تأثیر آموزش الگوی حل مسئله اجتماعی برکاهش مشکلات …
jsp.uma.ac.ir/article_586.html

myclass – راهکار حل مسائل ریاضی دوره ابتدایی
myclass91.blogfa.com/post/14

مشكلات دانش آموزان درحلّ مسئله – مجموعه آموزشی نوید
۷ اردیبهشت ۱۳۹۲ –

تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد …
سپس به دانش‌آموزان گروه آزمایشی روشهای حل مسئله اجتماعی طی هفت جلسه آموزش داده شد. از خرده آزمون سازش اجتماعی آزمون شخصیتی کالیفرنیا برای تعیین میزان …

کودکان شهر خورشید/پایه ی چهارم – راهبردهای آموزش حل مسئله در …

راهکارهای ریاضی پنج پایه دوره ابتدایی – راهکارهای حل مساله در …

اثربخشی آموزش حل مسأله شناختی- اجتماعی بر بهبود روابط …

) بررسی راهکارهای حل مسأله در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری)

حل مسئله در کالس های درس ریاضی ژاپن

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر شیوه‌های حل مسألة دانش‌آموزان
https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4335.html

تاثیر آموزش برنامه حل مساله بر سازگاری اجتماعی و کاهش … – …
https://ut.ac.ir/…/تاثیر-آموزش-برنامه-حل-مساله-بر-سازگاری-اجتماعی-و-کاهش-مشکلات-…

اموزش پایه چهارم – روش های نوین حل مسئله
kh-effatp.blogfa.com/post/27
ابتدا دانش آموز باید بداند که مسئله چیست؟ معلم در این شیوه مسئله ی بسیار ساده ای را از دنیای واقعی کودک انتخاب کرده و سپس به صورت شفاهی بیان می کند .

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت حل مسئله بر پیشرفت …
jearq.riau.ac.ir/article_490.html

تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حل مسأله بر پیشرفت …
edu.bojnourdiau.ac.ir/article_528206.html
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش درس ریاضی به روش حلمسأله بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانشآموزان کلاس چهارم ابتداییانجام گرفت. جامعهی آماری این …

بررسی تأثیر روش تدریس مبتنی بر حل مسئله بر پیشرفت …
uimecedu.ir/article-1-1070-fa.html

بررسی میزان اثربخشی آموزش با رویکرد حل مسأله بر عملکرد …
rme.gums.ac.ir/browse.php?a_id=383&sid=1&slc_lang=fa&html=1

یادگیری مسئله محور – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/یادگیری_مسئله_محور

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر خودتنظیمی تحصیلی و …
jinev.iaut.ac.ir/article_520770.html

میگنا – آموزش حل مساله
www.migna.ir/news/451/آموزش-حل-مساله

اثربخشي آموزش گروهی مهارت حل مسأله بر سازگاري دختران …
apsy.sbu.ac.ir/article/view/4630

اثربخشی آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش اضطراب امتحان دانش …
psychology.iauahvaz.ac.ir/article_530854.html

صدای معلم | حل خشونت در مدارس تابع فرآیند " حل مساله " است ؛ …
www.sedayemoallem.ir/دانش-آموز/…/10780-حل-خشونت-در-مدارس-تابع-فرآیند-حل-مسا…
۹ آذر ۱۳۹۶ –

مقایسه تاثیر آموزش به روش بازی و روش حل مساله و روش سنتی …
journals.usb.ac.ir/article_2134.html
نتایج نشان داد که:پیشرفت تحصیلی مفهوم تقسیم در ریاضی دانش آموزان پایه سوم که به روش بازی و حل مساله آموزش دیده بودند به صورت معناداری بالاتر است.

به کارگیری روش آموزش مبتنی بر حل مسأله (PBL) جهت …
sdmej.ir/article-1-1587-fa.pdf

درس شیرین ریاضی – چگونه به دانش آموزم مهارت حل مسئله بیاموزم؟
ziaie.blogfa.com/post/38

از هر دری یک سخنی – حل مسئله با روش « ديويي »
adelee-20.blogfa.com/post/97

اثربخشی آموزش حل مسئله بر خودتعیینی در دانش‌آموزان با …
jsli.shirazu.ac.ir/article_3828.html

فروشگاه مارکت سنتر