فایتر

دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت …
hse.piho.ir/…/دستورالعمل-نحوه-انجام-معاینات-پزشکی-و-صدور-صلاحیت-پزشکی-برا…
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در ارتفاع. تاریخ ثبت. ۱۹ فروردین ۱۳۹۷. ارگان صادر کننده. سازمان مرتبط. ستاد سازمان.

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻼﺣﻴ – سازمان بهداشت و …
www.old.piho.ir/UploadedFiles/XFiles/…/Work%20Instructions/WI-08-02-OM.pdf

ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺻﻼﺣﻴ
niordc.ir/uploads/wi-14-02-om.pdf

دستورالعمل معاینات پزشکی برای کار در ارتفاع – مهندسی …
new.hse-eng.ir/?page_id=2553
دستورالعمل نحوه انجام معاینات پزشکی و صدور صلاحیت پزشکی برای کار در ارتفاع. تهیه کننده: سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت واحد سلامت، کار و HSE.

دستورالعمل نحوه انجام معاينات پزشكي و صدور صلاحيت …
iran125.blogfa.com/…/دستورالعمل-نحوه-انجام-معاينات-پزشكي-و-صدور-صلاحيت-پز…

معاينات پزشكى كار در ارتفاع | بهداشت حرفه ای
iranohs.ir/دستورالعمل-نحوه-انجام-معاينات-پزشكى-و/

دستورالعمل نحوه انجام معاينات و تاييد صلاحيت پزشكى بدو …
https://iranestekhdam.ir/wp-content/uploads/2014/05/WI-16-00-OM.pdf

معاينات شغلي كاركنان صنعت نفت دستورالعمل MOP- HSED- …
hse.nipc.ir/uploads/3_22801.pdf?fkeyid=&siteid=85&fkeyid=&siteid=85…

سلامت محيط وكار شهركرد
smks.blogfa.com/
۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ –

قانون کار
file.qums.ac.ir/repository/shbhc/behdasht%20herfeei/ghanon%20kar.pdf

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني قم | دستورالعمل …
ta.muq.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=106&pageid=13531

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ 3 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎده ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
https://www.doe.ir/portal/file/?…/دستورالعمل…نحوه-انجام-معاينه-وصدوربرگ…معاينه…

ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﯿ – Arya Sasol Polymer
www.aryasasol.com/fa/wp-content/uploads/2019/02/HSE-SA-WI-005-3-FA.pdf

Page 1 شرایط استانداد دفاتر کار مامائی فهرست .. شرایط …
nezarat.zaums.ac.ir/uploads/شرایط_استاندارد_دفاترکار_مامائی.pdf

ÔÑÍ æÙÇíÝ – دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
www.rums.ac.ir/uploads/rums_mamaei_aeiname_ts.pdf

Untitled
https://treatment.tbzmed.ac.ir/uploads/30/CMS/user/file/47/…/mama-hodood.pdf

بسمه تعالي – معاونت بهداشتي
behdasht.dums.ac.ir/uploads/مجموعه_قوانین_و_آیین_نامه_های_بهداشت_کار_10141.doc

ضوابط تأسیس مؤسسات فیزیوتراپی | وزارت تعاون، کار و …
https://www.mcls.gov.ir/fa/law/68
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۷ –

HSE ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران
www.nigc-kerman.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=e2a84a28-871f-4c60-9642…
۱۳ اسفند ۱۳۸۸ –

رديف – منطقه سبزوار
https://sabzevar.niopdc.ir/Content/media/image/2017/10/69841_orig.doc

دانلود مقاله و فایل بهداشت حرفه ای – Organic Backlink
https://www.futurefarmonline.com/بهداشت-حرفه-ای/

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
https://health.abzums.ac.ir/portal/file/?182928/pezeshk_omomi.pdf

Untitled
www.npc-rt.ir/npcrtcontent/Tender/…/f039eb28-5189-4c26-945c-b74f0921a57d.pdf

ﭘﺰﺷﻜﻲ ورزﺷﻲ و ﺿﻮاﺑﻂ رﺷﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
grmsp.sbmu.ac.ir/uploads/76_2276_1466576019283_sport_medicine_curriculum.pdf

«دستورالعمل مربوط به برنامة كشوري پيشگيري از آمبليوپي …
behzistikurdistan.ir/Files/PDF/a3.pdf

ايمني درصنعت(Q.H.S.E) – قوانين وآيين نامه ها
www.safety2006.blogfa.com/category/5

رد ان ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﻼﺣﻈﺎت و اﻟﺰاﻣﺎت » HSE « د ادر اﺮﻗ
https://www.ikorc.ir/wp-content/uploads/2016/03/molahezat-hse.pdf

قوانین مربوط به مطبهای پزشکی ودندانپزشکی – سایت بهداشت …
www.environmentalhealth.ir/قوانین-مربوط-به-مطبهای-پزشکی-ودندانپزشکی

ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وآﯾﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي – آموزش ضمن خدمت …
amouzesh.kmu.ac.ir/Images/UserUpload/Document/amouzesh/jeld%203.pdf

آیین‌نامه تأسیس مؤسسه رادیولوژی و مرکز تصویربرداری …
www.irden.ir/amoozesh/hoquq/103755/

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ – معاونت درمان دانشگاه علوم …
https://darman.umsu.ac.ir/uploads/مجموعه_آیین_نامه_های_مطب_پزشکان_متخصص.pdf

راهنمای متقاضیان تاسیس موسسات پزشکی و پیراپزشکی (اخذ …
vct.iums.ac.ir/uploads/parvane_rahnama1.pdf

راهنمای متقاضیان بهره برداری – معاونت درمان
darman.tums.ac.ir/Content/media/filepool3/2015/9/1120.pdf

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻮﺳﺴﻪ رادﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري
https://arakmu.ac.ir/file/download/regulation/1541236423-.pdf

آیین نامه تعیین حدود صلاحیت ماماهای کارشناس و کارشناس …
https://skums.ac.ir/…/EducationFiles_EToolsFile_f5084ec4-0653-4928-8272-52f3b60…

آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي 841384
media.mehrnews.com/d/2016/10/23/0/2250786.pdf?ts=1477206715267

دستورالعمل نظام ارجاع و پزشك خانواده در مناطق شهري – معاونت درمان
darman.umsha.ac.ir/uploads/15_364_pezeshk%20khnevade.doc

HSE ﻗﺮارداد ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﻠﻴﺎت ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﻲ ﮔﺮ – شهرداری منطقه 19
region19.tehran.ir/LinkClick.aspx?fileticket=FgaJj5uAsiU%3D&tabid=659…

آیین‌نامه ایمنی کار با ماشین‌آلات عمرانی – روزنامه رسمی
www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=249
۲۸ شهریور ۱۳۹۱ –

آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 | پلیس ما – راهنمای …
۲۶ آبان ۱۳۹۵ –

دستورالعمل بهداشتي پايگاه تغذيه سالم و تعاوني هاي مدارس …

قانون کار