فایتر

تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجو

(PDF) آسيبشناسي فضاي مجازي؛ بررسي تأثير استفاده از …
https://www.academia.edu/…/آسيبشناسي_فضاي_مجازي_بررسي_تأثير_استفاده_از…

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
https://nopadid.mcls.gov.ir/Maghalat/2/AGHABABAEI2.pdf

اینترنت، خانواده شبکه ای و زمان خانواده؛ تأثیر تکنولوژی های …
nms.atu.ac.ir/article_8889.html

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ارزﺷﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮاده
www.ensani.ir/…/20101115135737-بررسي%20تاثير%20اينترنت%20بر%20ارزش…

پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و …
digi2.chapkurei.ir/digi2-36857.reza.html
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ –

دانلود رایگان پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر روابط …
free.27bahman1397.ir/fp_free-19/29427/html

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ؛ ﻣﺠﺎزي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻀﺎي آﺳ – فصلنامه راهبرد …
rahbordfarhangi.csr.ir/WebUsers/rahbordfarhangi/…/13940916151125000470-F.pdf

بررسي تاثير اينترنت بر ارزشهاي خانواده
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=112113

– های خانواده دینداری و ارزش فضای مجازی بر مصرف بررسی …
https://journals.tabrizu.ac.ir/article_8301_6a47653873c9de213672b46a9092ffbb.pdf
با ظهور اینترنت و. دسترسي آسان به آن، ارزش. های اجتماعي خانواده. ها تحت تأثير قرار گرفته و مو. جب. تغييراتي در رفتار و گفتمان نسل جوان شده است )اسلوین،. 1380.

مقاله بررسی رابطه ویژگی های فردی و عملکرد خانواده بر اعتیاد …
https://www.civilica.com/Paper-ICSS01-ICSS01_040=بررسی-رابطه-ویژگی-های-فرد…

کاربران اجتماعی تغییرات بررسی تاثیر استفاده از … – …
uctjournals.com/farsi/archive/socials/1395/winter/5.pdf

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب، …
sjku.muk.ac.ir/article-1-918-fa.pdf

تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي …
6882acuy.i7o.ir/
توضیحات:تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجویان دانشگاه، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، به همراه پرسشنامه.

بررسی رابطه میزان ساعات استفاده از شبکه‌های اجتماعی (مجازی) …
jss.iaut.ac.ir/article_539288.html

ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ارزش از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ – فصلنامه مطالعات ملی
rjnsq.ir/مرور/بر-اساس-شماره-های…/736_a8d6dae94fb04868bc7e5f0601268824
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ –

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده
www.farhangeilam.ir/article_9443_793062d106873b17efed8352b4079ebf.pdf

آسیب شناسی فضای مجازی و خانواده؛ تهدیدها و چالش‌ها – آی تی گفت
۸ آذر ۱۳۹۷ –

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮ ارزش ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده – مطالعات رسانه ای

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر روابط خانوادگی دانشجویان
۷ فروردین ۱۳۹۶ –

بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان – …
پایان نامه بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان دانشجویان دانشگاه پیام نور(به همراه فرضیه، جامعه آماری spss و پرسشنامه)چکيده:کاربرد رسانه هاي …

تاثیر شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بر روابط اعضای خانواده

دانلود پایان نامه تأثیر استفاده از اینترنت بر سبک زندگی در …

ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﻴﻦ ﺆ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘ
۱۷ دی ۱۳۹۰ –

نقش کارکرد و فرآیند خانواده در اعتیاد به اینترنت نوجوانان:

بررسي رابطة استفاده از اینترنت با نگرش به دوستي …

بررسی نفوذ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مجازی بر زندگی …
https://rasekhoon.net/…/بررسی-نفوذ-اینترنت-و-شبکه-های-اجتماعی-مجازی-بر-زندگ…

بررسی رابطه استفاده از اینترنت و انزوای اجتماعی (مطالعه …
www.iaujournals.ir/article_521063.html

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با هویت بازاندیشانه (مورد مطالعه: …
qjsd.scu.ac.ir/article_12685.html

برترین پکیج بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و …
buydl8.gstudio.ir/pack-8187.html
چنانچه درمورد بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان دانشجو پایان نامه پرسشی دارید، به آیدی @Siamak_ADN پیغام بفرستید. کانال دانلود مقاله …

تحقیق حاضر به بررسي تأثير اينترنت و تلفن همراه … – …
www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=83c8f502-ffb6-43c8-9727…

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﻧﺴﻠﻲ از دﻳﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳ
socialstudy.ihcs.ac.ir/article_3315_0ab161a90c860ca3c699d54ca69a4ad0.pdf

تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان دختر …
soci.rihu.ac.ir/article_1317.html

بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان – …
like-instagram.ir/megabyte/بررسي-تأثير-اينترنت-بر-روابط-خانوادگي/

رواسازی مقیاس سنجش تاثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی …
jmte.riau.ac.ir/article_766.html

تحقیق بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي …
۱ فروردین ۱۳۹۸ –

بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان – …

شهر تبریز در سطح به اینترنت دانشجویان بررسی …

کاربردهای اجتماعی در فضای مجازی – کوا
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ –

پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و …
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ –

رابطه بین اعتیاد به اینترنت با تعارض نوجوان با والدین، …

بررسي تأثير اينترنت بر روابط خانوادگي و اجتماعي جوانان – …

فصلنامه توسعه اجتماعي، – Magiran
بررسي تاثير اينترنت بر گرايش سياسي دانشجويان (مورد مطالعه: دانشجويان … تحليل جامعه شناسي گفتگوي اجتماعي در ايران با تاكيد بر نقش جواني در روابط كار

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﺤ – فصلنامه فن آوری …
۲۵ آذر ۱۳۹۰ –

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,