فایتر

بیش فعالی | اختلال نارسایی توجه

اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و تیزهوشی – نشریه تعلیم …
exceptionaleducation.ir/article-1-102-fa.pdf
دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و دانش آموزان تیزهوش بسیار زیاد است و به همین دلیل اغلب با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند. در. این مقاله ویژگی ها و …

تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی: الگــوی …
joec.ir/article-1-428-fa.html
هدف مقاله‌ی حاضر مرور الگوی بازداری رفتاری بارکلی (a,b1997) در مورد خود کنترلی و کارکردهای اجرایی و کاربرد آن در تبیین اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی است.

الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ …
joec.ir/browse.php?a_code=A-10-25-156&slc_lang=fa&sid=fa
هدف: پژوهش حاضر، با هدف تعیین الگوی ترسیم ساعت در کودکان با و بدون اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی (ADHD) و ارزیابی کاربرد ترسیم ساعت به مثابه ابزاری …

بررسی شیوع نارسایی توجه- بیش فعالی در دانشجویان …
medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100498.html
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان علائم بیش فعالی و نارسایی توجه بالغین در دانشکده های علوم پزشکی شهید بهشتی بود.مواد و روش هاگروه نمونه 230 نفر از دانشجویان …

تبيين نظري اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي: الگوي …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=43017
هدف مقاله حاضر مرور الگوي بازداري رفتاري باركلي (1997a,b) در مورد خود كنترلي و كاركردهاي اجرايي و كاربرد آن در تبيين اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي است.

تدوین برنامۀ آموزش والدین برای خانواده‌های دارای فرزندان با …
jpe.atu.ac.ir/article_2149.html
هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین برنامه‌ای برای آموزش والدین دارای فرزند با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و بررسی میزان اثربخشی این برنامه بر کاهش نشانه های …

اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺪاﺧﻼت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮ اﺧﺘﻼل ﻫﺎي ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ
https://www.academia.edu/…/_اثربخشي_فراتحليل_مداخلات_روان_شناختي_نشانه_مي…

مقایسه مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان با اختلال نارسایی توجه/ …
psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1580.html

بررسی شیوع اختلال نارسایی‌توجه/بیش فعالی و همبودی آن با …
jld.uma.ac.ir/article_187.html
اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اغلب به تنهایی آشکار نمیشود، بلکه با بسیاری از اختلالهای دیگر همبودی دارد. تشخیص افتراقی بین اختلالهای همبود و سایر …

نقص بازشناسی هیجان چهره در کودکان دارای اختلال نارسایی …
icssjournal.ir/article-1-520-fa.html
هدف: کودکان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی و اختلال سلوک به احتمال زیاد به دلیل نقص در پردازش هیجان چهره در مهارت های بینفردی و اجتماعی دچار مشکل …

بیش فعالی – مجله آموزش و سلامت جامعه – دانشگاه علوم پزشکی …
jech.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-237-1&slc_lang=fa&sid=1
عاشوری جمال. تاثیر آموزش نوروفیدبک بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی. مجله آموزش و سلامت جامعه. ۱۳۹۴; ۲ (۴) :۴۱-۴۷.

(PDF) اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي – ResearchGate
https://www.researchgate.net/publication/259459488_akhtlal_narsayy_twjh_bysh_faly
PDF | On Jan 1, 2008, Jahanshir Tavakolizadeh and others published اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي.

تاثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظه فعال دانش‌آموزان …
mjms.mums.ac.ir/article_9301.html
اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی[1] (ADHD) یک اختلال عصبی رشدی است که دارای سه ویژگی اصلی نارسایی توجه، بیش فعالی و تکانشگری می باشد (1). افراد مبتلا به …

حافظه کاری شاخصی مؤثر در خطرپذیری کودکان مبتلا به …
feyz.kaums.ac.ir/article-1-2919-fa.pdf

مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در …
rjms.iums.ac.ir/article-1-4070-fa.html
زمینه و هدف: راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری از عوامل تأثیرگذار در اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی هستند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای انطباقی و …

بیش فعالی – مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
jsums.medsab.ac.ir/article_1091_126.html
۵ آبان ۱۳۹۷ –

تعامل خطرپذیری و بازداری رفتاری در اختلال نارسایی توجه/ …
shenakht.muk.ac.ir/article-1-494-fa.html
مقدمه: اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی با تکانشگری و نقص در بازداری رفتاری همراه است، خطرپذیری نیز به عنوان جنبهی مهمی از رفتار تکانشگرانه شناخته میشود.

ﻧﻘﺶ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﺶ ﻓﻌﺎﻟﻲ
jtbcp.riau.ac.ir/article_106_6f1c044077ed542884e9f1afe1587ab7.pdf

تأثیر معماری بر درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش …
hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_8784.html
اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال رفتاری شایع در دوران کودکی است. دارای علائم بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری در بیمار می‌باشد. این اختلالات منجر به …

بیش فعالی و نارسایی توجه چیست؟ – مرکز مشاوره گروه همراه
https://grohamrah.com/article/بیش-فعالی-و-نارسایی-توجه-چیست

مقایسه ی وضعیت بهداشت روانی مادران کودکان نارسایی توجه / …
jhr.ssu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-1159-1&sid=1&slc_lang=fa
چکیده مقدمه و زمینه: بیش فعالی یکی از اختلالات رایج در بین کودکان مدرسه رو در سطح جهان است که در مقایسه با کودکان عادی ناسازگاری بیشتری را با والدین خود دارند.

بررسی همبستگی بین اختلال حرکتی و اختلال بیش فعالی/ …
https://www.civilica.com/Paper-ISNRMED03-ISNRMED03_120=بررسی-همبستگی-…
مشخصات نویسندگان مقاله بررسی همبستگی بین اختلال حرکتی و اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه در کودکان. یعقوب مدملی – دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری …

اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر رابطه مادر- کودک در …
jcp.semnan.ac.ir/article_2098.html
چکیده مقدمه: هدف از مطالعه حاضر، تعیین اثربخشی برنامه گروهی والدگری مثبت بر روابط مادر- کودک در کودکان 4 تا 10 سال با اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه بود.

ﻓﻌﺎﻟﻲ و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴ – Zahedan Journal …
zjrms.ir/files/site1/user_files_10e1c1/samaneh-A-10-402-2-41bf6a6.pdf

بررسی و مقایسه رشد مهارت های حرکتی در دانش آموزان دارای …
sjimu.medilam.ac.ir/article-1-165-fa.html
مقدمه: با توجه به اینکه رشد مهارت های حرکتی اساس یادگیری بعدی را تشکیل می دهد و کودکان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی به نوعی با مشکلاتی در ایــــن زمینه …

بررسی شیوع نارسایی توجه- بیش فعالی در دانشجویان …
https://doaj.org/article/f51c144bb6fe4cdab3d0196d1eb6fe12
Information about the open-access article 'بررسی شیوع نارسایی توجهبیش فعالی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی' in DOAJ. DOAJ is an online …

متن کامل (PDF) – فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی – دانشگاه …
rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-640-fa.pdf

مقایسه تعادل در کودکان دچار نارسایی توجه/ بیش فعالی با و …
journal.gums.ac.ir/browse.php?a_id=29&sid=1&slc_lang=fa
مقدمه: اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی (AD HD)، الگوی پایدار بی‌توجه‌ی یا بیش‌فعالی و رفتارهای تکانشی است. یکی از اختلال‌های همراه آن، اختلال هماهنگی حرکتی (D …

اختلال نارسایی توجه یا بیش فعالی – رشد
https://www.roshd.ir/salamat/Content/اختلال-نارسایی-توجه-یا-بیش-فعالی

اثربخشی درمان رایانه‌ای بر شدت علایم اختلال نارسایی توجه …
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/572871
اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی یکی از اختلال های روانشناختی و روانپزشکی است که در دوره کودکی ظاهر می شود و شایع ترین اختلال عصبی دوره کودکی است.

راهبردهای آموزشی برای کودکان بیش فعال یا دارای نارسایی …
instech.blogfa.com/…/راهبردهای-آموزشی-برای-کودکان-بیش-فعال-یا-دارای-نارسایی-تو…
آموزش انفرادی: با استفاده از طراحی انفرادی درس هر یک از یادگیرندگان می تواند متناسب با استعداد خود پیش رود. اگر برای کودکان بیش فعال به خوبی برنامه ریزی شود و …

مقایسه مهارت‌های اجتماعی بی‌حوصلگی و مشکلات خواب در دانش …
umj.umsu.ac.ir/article-1-2678-fa.html
هدف پژوهش حاضر، مقایسه مهارت‌های اجتماعی، بی‌حوصلگی و کیفیت خواب در دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و دانش‌آموزان عادی بود.مواد و روش کار: پژوهش …

بازاندیشیِ اختلال نارسایی توجه بیش فعالی و اختلال …
۱۷ دی ۱۳۹۴ – اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (DSM) در حال حاضر دستخوش تجدیدنظر شده که موجب ارائه ویرایش.

اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کارکرد …
مطالعه حاضر با هدف سنجش اثربخشی توانبخشی شناختی در بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه /بیش فعالی اجراشد.روش: روش …

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر پرخاشگری کودکان …
هدف ازپژوهش حاضربررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالینارسایی توجه می باشد،جامعه آماری پژوهش شامل تمامی …

روانشناسی و تعليم و تربیت – اختلال بیش فعالی نارسایی …
اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی[1] (DSM-IV، انجمن روانپزشکی امریکا،1994) یا اختلال فزون جنبشی(ICD-10، سازمان سلامت جهانی،1992)یک تشخیص پزشکی یا …

مقايسه مهارت هاي حركتي در كودكان با اختلال نارسايي توجه …
www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=946052&l=fa
مقايسه مهارت هاي حركتي در كودكان با اختلال نارسايي توجه/بيش فعالي و عادي نويسنده(گان): دكتر مهرناز سعادت،. کليدواژگان: مهارت هاي حركتي، كودكان، اختلال نارسايي …

اثربخشی تمرین‌های ادراکی – دیداری بر بهبود توجه کودکان با …
jdisabilstud.ir/article-1-407-fa.pdf

پاورپوینت کتاب اختلال بیش فعال -نارسای توجه
filesell.rf.gd/page1.php?id=119

اثر بخشی تئاتر درمانی بر فراخنای توجه کودکان دختر دارای …
https://congress.tbzmed.ac.ir/Details_Abstract.aspx?cong_id=24&id=12433
مقدمه: کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) به عنوان کودکانی که مشکلاتی در کنترل تکانه دارند، در آرام صحبت کردن یا توقف راه رفتن یا صحبت کردن …

نارسایی توجه – بیش فعالی اختلال رفتاری پیچیده اما قابل …
aftabesalamat.com/تفسیر-سلامت/نارسایی-توجه-بیش-­فعالی-اختلال-رفتا/
به گزارش آفتاب سلامت اختلال بیش فعالینارسایی توجه بیش از سه دهه است که شناخته شده است. این اختلال در سال۱۹۹۴ مجددا نامگذاری شده و به سه گروه تقسیم شده …

بررسي و مقايسه حافظه كاري كودكان مبتلا به اختلال نارسايي …
https://library.tebyan.net/…/بررسي-و-مقايسه-حافظه-كاري-كودكان-مبتلا-به-اختلال-نار…
بررسي و مقايسه حافظه كاري كودكان مبتلا به اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي با كودكان عادي.

مقايسه مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان با اختلال نارسايي توجه
www.police.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=24&pageid=529&p=129…1319
طبقه بندي : مشاوره و مددکاری. عنوان : مقايسه مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان با اختلال نارسايي توجه، بيش فعالي و دانش آموزان بدون اين اختلال. موضوع : علمی پژوهشی.

مقایسه احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/ …
www.ceciranj.ir/article_63667.html
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و نوجوانان عادی انجام شده است. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل …

کلیاتی بر اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی | iidownload | key
iidownload.pouran-kh.ir/iidownload-key/829875/html

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر